خدمات قابل ارائه

آزمایشگاه بیم گستر تابان به عنوان کاملترین آزمایشگاه تخصصی آنالیز مواد کشور آماده ارائه ی خدمات زیر به دانشجویان ، پژوهشگران و جامعه علمی و صنعتی کشور می باشد .

آنالیز های قابل ارائه