تفاوت XRD و XRF

مقایسه XRD و XRF

به کمک  آنالیز XRD می توان به فرمول ترکیبات موجود در نمونه رسید در صورتیکه در آنالیز XRF تنها می توان به درصد عناصر تشکیل دهنده ی نمونه پی برد . به عنوان مثال در صورتیکه در آنالیز XRF درصد آهن مربوط به نمونه 20 درصد مشخص شده باشد ، این عدد تنها بیانگر وجود آهن به همان میزان در نمونه می باشد و مشخص نمی شود که این آهن با چه فرمولی در نمونه وجود دارد . در صورتیکه در آنالیز XRD مشخص می شود که این نمونه FeO بوده یا Fe2O3  و یا Fe3O4 و یا ترکیبات دیگر .

به طور کلی آنالیز های XRD و XRF مکمل هم هستند و برای شناسایی دقیق نمونه های مجهول ، هر دو آنالیز در کنار هم توصیه می گردد .