رتبه ششم آزمایشگاه بیم گستر تابان در شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی در بین 262 آزمایشگاه کشور