توجه : حداکثر زمان نگهداری نمونه ، یکماه از تاریخ جوابدهی می باشد .