آنالیز DTA

  • آنالیز DTA
  • نمونه کار
  • تعرفه خدمات

 

آنالیزحرارتی دیفرانسیلی یا DTA یک تکنیک آنالیز حراراتی مشابه روش DSC یا همان دیفرانسیل کالریمتری روبشی است.در تست DTA ، نمونه مورد مطالعه و ماده مرجع را در یک چرخه حرارتی یکسان قرار می دهند . با ثبت اختلاف درجه حرارت بین نمونه و مرجع و سپس رسم آن دربرابر زمان منحنی DTA یا ترموگرام حاصل می شود . تغییرات در نمونه ، چه گرمازا یا گرماگیر با مقایسه نسبت به مرجع قابل شناسایی است . بنابراین، یک منحنی DTA اطلاعاتی درباره تبدیلاتی که رخ داده است ، مانند انتقال شیشه ای ، تبلور، ذوب و… فراهم می کند . منطقه زیرپیک منحنی DTA یک تغییر آنتالپی می باشد .

 

در این آنالیز امکان تعیین بازه دمایی از 25 درجه سانتیگراد تا 1400 درجه وجود دارد . همچنین امکان انتخاب نرخ تغییرات دما از 1 تا 90 (بر حسب درچه سانتیگراد بر دقیقه) میسر است . انتخاب محیط آنالیز بین اتمسفر و گاز N2 با نظر مشتری مقدور می باشد . همچنین با انتخاب تست DTA ، آنالیز TGA نیز بدون پرداخت هزینه اضافی به متقاضی تحویل داده می شود .

آزمایشگاه بیم گستر تابان آماده ارائه خدمات آزمون DTA می باشد.

 

در این تست مقدار 26.84 میلی گرم نمونه در دستگاه قرار داده شده است . محدوده دمایی از دمای اتاق تا 1000 درجه سانتیگراد انتخاب شده و با نرخ 33 درجه بر دقیقه تست در محیط N2 انجام شده است . نمودارهای TDA و TGA و DTG در شکل زیر رسم شده است .
آنالیز تا دمای 1400 به ازای هر دقیقه (زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد) 2,400 تومان