آنالیز XRD نرمال

  • آنالیز XRD نرمال
  • نمونه کار
  • تعرفه خدمات

در تست XRD نرمال از سخت افزاری استفاده می شود که قادر به اسکن از زاویه 5 تا 130 درجه می باشد . در آنالیز XRD امکان انتخاب  step size های 0/05 ، 0/04 ، 0/02، 0/01 ، 0/005 و 0/003 با time per step  یک ثانیه وجود دارد . به شکل روتین در این آزمایشگاه از step size  و time per step به ترتیب 0/05 درجه و 1 ثانیه استفاده می گردد و زاویه گانیومتر از 10 تا 80 درجه انتخاب خواهد شد . در صورت نیاز به تغییر در تنظیمات اعمال شده بایستی مسئول ازمایشگاه را در این خصوص مطلع نمایید . بدیهی است با تغییر شرایط تنظیمات ، تعرفه خدمات آزمون XRD نیز تغییر خواهد نمود.

در شکل زیر گراف خام XRD مربوط به نمونه سیلیکون را مشاهده می نمایید . محور افقی مربوط به زاویه 2tetha و محور عمود count را نشان می دهد .در صورت درخواست تفسیر ، اطلاعات کامل شامل FWHM ، مکان پیک و فازهای شناسایی شده به شکل یک گزارش کامل ارائه میگردد .
طیف خام از 10 درجه تا 80 درجه (Normal XRD) 50,000 تومان
شناسایی فاز به کمک دیتابیس سال2016 20,000 تومان
محاسبه پارامتر های شبکه (Unit Cell) 35,000 تومان
محاسبه Crystallite Size 35,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ  20,000 تومان
اضافه شدن محدوده آنالیز 15,000 تومان