آنالیز XRD نرمال

  • آنالیز XRD نرمال
  • فرم پذیرش نمونه
  • تعرفه خدمات
  • نمونه کارها

در این آنالیز از سخت افزاری استفاده می شود که قادر به اسکن از زاویه 5 تا 130 درجه می باشد . در این آنالیز امکان انتخاب  step size های 0/05 ، 0/04 ، 0/02، 0/01 ، 0/005 و 0/003 با time per step  یک ثانیه وجود دارد . به شکل روتین در این آزمایشگاه از step size  و time per step به ترتیب 0/05 درجه و 1 ثانیه استفاده می گردد و زاویه گانیومتر از 10 تا 80 درجه انتخاب خواهد شد . در صورت نیاز به تغییر در تنظیمات اعمال شده بایستی مسئول ازمایشگاه را در این خصوص مطلع نمایید . بدیهی است با تغییر شرایط تنظیمات ، تعرفه خدمات نیز تغییر خواهد نمود.
طیف خام از 10 درجه تا 80 درجه (Normal XRD) 40,000 تومان
شناسایی فاز به کمک دیتابیس سال2016 20,000 تومان
محاسبه پارامتر های شبکه (Unit Cell) 35,000 تومان
محاسبه Crystallite Size 35,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ  20,000 تومان
اضافه شدن محدوده آنالیز 15,000 تومان