آنالیز XRD در دماهای بالا

  • آنالیز XRD در دماهای بالا (HTK)
  • فرم پذیرش نمونه
  • تعرفه خدمات
  • نمونه کارها

آنالیز XRD در دمای بالا

در این آنالیز امکان انجام آنالیز XRD در دماهای مختلف  از دمای اتاق تا 1000 درجه سانتیگراد وجود دارد . شرایط و تنظیمات اولیه همانند آنالیز XRD نرمال می باشد . این آنالیز XRD تحت خلا انجام می گردد .

 

آنالیز XRD در دماهای بالا (25 درجه تا 1000 درجه و در محیط خلا ) 80,000 تومان