آنالیز XRF

  • آنالیز XRF
  • فرم پذیرش نمونه
  • تعرفه خدمات
  • نمونه کارها

 

X-ray Fluorescence Spectroscopy که به اختصار XRF نامیده می شود همان طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس می باشد که یکی از روش های آنالیز عنصری است که از آن به طور وسیعی در صنعت و مراکز پژوهشی استفاده می شود.این روش ، به ویژه به علت سرعت زیاد در شناسایی عنصری ، برای برخی از صنایع مانند سیمان و فولاد ، ضروری است.در این روش ،پرتو ایکس به نمونه مجهول تابیده و در اثر برانگیختن اتم ها باعث پدید آمدن پرتو ایکس ثانویه می شود.سپس با تعیین طول موج روش (WDS) یا انرژی پرتو ایکس ثانویه روش (EDS) ، عنصر یا عناصر مورد نظر را می توان شناسایی کرد.

 

در این آنالیز درصد عناصر موجود در نمونه در بازه سدیم تا اورانیوم از 5ppm تا 99.99 درصد گزارش می شود . همچنین مقداری از نمونه ابتدا وزن می شود و سپس وارد کوره می گردد و تا دمای 1100 درجه سانتیگراد حرارت می بیند سپس دوباره وزن می شود و درصد کاهش وزن آن در اثر حرارت به صورت پارامتر LOI گزارش می شود .

آزمایشگاه بیم گستر تابان آماده ارائه خدمات آنالیز XRF می باشد.

 

آنالیز XRF به همراه آماده سازی نمونه و محاسبه LOI 60,000 تومان