آنالیز Low Angle

  • آنالیز Low Angle
  • فرم پذیرش نمونه
  • تعرفه خدمات
  • نمونه کارها

یکی از چالش های بزرگ دستگاه های XRD ، امکان انجام آنالیز Low Angle  می باشد . در زوایای پایین اشعه ایکس تولید شده به وسیله تیوپ دستگاه ، مستقیما وارد دتکتور میشود و باعث به اشباع رفتن آن میگردد . این مهم علاوه بر از دست دادن پیک های  مورد نظر نمونه در زوایای پایین ، منجر به آسیب دیدن جدی دتکتور دستگاه می گردد . بخش آنالیز شرکت بیم گستر تابان با خرید تجهیزات مورد نیاز و تکیه بر دانش و تجربه متخصصین  شرکت ، آنالیز Low Angle را نیز به لیست خدمات قابل ارائه خود اضافه نمود .

در این آنالیز از سخت افزاری استفاده می گردد که قادر به اسکن از زاویه 0/8 تا 10 درجه می باشد . به شکل روتین در این آنالیز از step size  و time per step  به ترتیب 0/02 درجه و یک ثانیه استفاده می گردد . در این آنالیز بهتر است حداقل یک گرم از نمونه به آزمایشگاه ارسال گردد .

آپلود عکس

آنالیز Low Angle XRD از 0/8 درجه تا 10 درجه 40,000 تومان