آنالیز میکروسکوپی

آنالیز میکروسکوپی

آزمایشگاه تابان آمادگی خود را برای پذیرش انواع آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (آنالیز FESEM) و آنالیز میکروسکوپ عبوری (آنالیز TEM) و آنالیز AFM خدمات آنالیز EDS و آنالیز MAP می باشد  .

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نمونه کارها در هر کدام از آنالیز های میکروسکوپ الکترونی بر روی آنالیز آن کلیک نمایید :