تعرفه خدمات

پیرو تصمیمات اعضای هیئت مدیره شرکت ، تعرفه پایه خدمات آنالیز مواد در شش ماهه اول سال 1403 به شرح ذیل می باشد . تعرفه های زیر از 1 اردیبهشت ماه 1403 اجرا خواهند شد .

تعرفه خدمات آزمایشگاه در سال 1403

آنالیز XRD

طیف خام از 10 درجه تا 80 درجه (Normal XRD)400,000 تومان
 طیف خام از 0.8 درجه تا 10 درجه (Low Angle)450,000 تومان
آنالیز Grazing450,000 تومان
آنالیز XRD در دماهای 25 تا 1000 درجه سانتیگراد (HTK)550,000 تومان
آنالیز تنش پسماند (Residual Stress)550,000 تومان
 آناhلیز Texture برای هر صفحه (hkl)550,000 تومان
شناسایی فاز به کمک دیتابیس سال2016200,000 تومان
محاسبه پارامتر های شبکه (Unit Cell)200,000 تومان
محاسبه Crystallite Size200,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ برای هر 100 گرم با دستگاه 150,000 تومان
نرمایش نمونه ها با هاون عقیق 70,000 تومان
اضافه شدن محدوده آنالیز150,000 تومان

 


آنالیز XRF

آنالیز XRF به همراه آماده سازی قرص و محاسبه LOI500,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ تا 100 گرم150,000 تومان

 

آنالیز VSM 

آنالیز VSM برای میدان 1 تسلا به ازای هر نمونه                                                                          350,000 تومان
آنالیز VSM برای میدان 1.4 تسلا به ازای هر نمونه                                                                          400,000 تومان
ارایه پارامترهای Ms,Mr,Hc100,000 تومان

آنالیز FESEM – SEM

آنالیز FESEM – SEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی پودری (4 تا 6 عکس) 490,000 تومان
آنالیز FESEM – SEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی بالک (4 تا 6 عکس) 490,000 تومان
آنالیز EDS MAP به ازای هر نمونه پودری 400,000 تومان
آنالیز Line Scan به ازای هر نمونه (نه نقطه) 300,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات 200,000 تومان
آنالیز   EDS 150,000 تومان

 


آنالیز NMR

آنالیز H-NMR 300,000 تومان

(علی الحساب)

آنالیز C-NMR 400,000 تومان

(علی الحساب)

برای کلیه تست های بالا امکان استفاده از حلال های Acetone ، D2O ، CDCL3 ، DMSO وجود دارد .

 


آنالیز TEM 

 

آنالیز کامل TEM به ازای هر نمونه با آماده سازی و گرید برای نمونه های پودری و محلول2,000,000 تومان
گریدمخصوصTEM500,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات200,000 تومان

 


آنالیز HRTEM 

آنالیز  کامل HRTEM به ازای هر نمونه پودری در یک ساعت (۱۰ الی ۲۰ عکس بسته به نوع نمونه) – آزمایشگاه جارج از کشورتماس با داخلی 106
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات200,000 تومان
آنالیز EDSدر حال حاضر ارایه نمی شود
آنالیز MAPدر حال حاضر ارایه نمی شود
ارایه d spacing  با استفاده ازFFT  برای یک عکس250،000 تومان
در حال حاضر ارایه نمی شوددر حال حاضر ارایه نمی شود

 


آنالیز ICP

آنالیز ICP-OES یک تا پنج عنصره350,000 تومان
آنالیز ICP-OES  همه عناصر قابل شناسایی450,000 تومان
آماده سازی ICP-OES (هضم) برای نمونه های پودری عادی100,000 تومان
آماده سازی ICP-OES (هضم) برای نمونه های بیولوژیک130,000 تومان
آنالیز ICP-MASS یک تا پنج عنصره500,000 تومان
آنالیز ICP-MASS  همه عناصر قابل شناسایی600,000 تومان
آماده سازی ICP-MASS (هضم) برای نمونه های پودری عادی100,000 تومان
آماده سازی ICP-MASS (هضم) برای نمونه های بیولوژیک130,000 تومان

 


فایر اسی (ۤFire Assay)

آنالیز طلا                                                                          400,000 تومان
آماده سازی (هضم) برای نمونه های پودری غیر بیولوژیک150,000 تومان

آنالیز زاویه تماس استاتیک 

آنالیز زاویه تماس استاتیک                                                                         300,000 تومان

آنالیز GC-MS 

آنالیز GC-MS به ازای هر نمونه                                                                          1,500,000 تومان

آنالیز BET

آنالیز BET ، چهل نقطه ، نمودارهای جذب و واجذب ، BJH ، Langmuir ، t ، BET  650,000 تومان

آنالیز گوگرد

آنالیزتعیین درصد گرگرد در نمونه 400,000 تومان

آنالیز CHN-CHNS

آنالیز CHN – تعیین درصد کربن و نیتروژن و هیدروژن موجود در نمونه (فقط نمونه های پودری)
450,000 تومان
آنالیز CHNS – تعیین درصد کربن ، نیتروژن ، هیدروژن و گوگرد موجود در نمونه (نمونه های پودری و مایع با ویسکوزیته بالا)
800,000 تومان

آنالیز حرارتی DSC-TGA-DTA

آنالیز تا دمای 1000 به ازای هر دقیقه فقط برای یک آنالیز (ِDSC یا TGA یا DTA)(زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد)13,000 تومان
ارائه آنالیز اضافی به ازای هر آنالیز (ِDSC یا TGA یا DTA)200,000 تومان

آنالیز DLS و پتانسیل زتا

آنالیز DLS350,000 تومان
پتانسیل زتا350,000 تومان
آنالیز DLS  و زتا همزمان700,000 تومان
ارایه  گزارش اضافی DLS (بر حسب Number %  و  یا Volume %)75,000 تومان

آنالیز PSA – SLS

آنالیز PSA (فقط برای نمونه هایی که در آب و یا الکل دیسپرس یشوند)500,000 تومان

 آنالیز AFM

ارائه فایل خام تصویربرداری و ارائه فایل تصویر 2 و 3 بعدی به همراه Rq   و …450,000 تومان

 آنالیز FTIR 

آنالیز FTIR در بازه 400  تا 4000 نمونه پودری و محلول های غیر آبی350,000 تومان
آنالیز FTIR در بازه 400 تا 4000 نمونه محلول آبی500,000 تومان
آنالیز ATR در بازه 600 تا 4000 نمونه های بالک ، فیلم و لایه نازک350,000 تومان
آنالیز FTIR در بازه 200  تا 4000 نمونه پودری و محلول های آبی و غیر آبی500,000 تومان
آنالیز FTIR در بازه 50 تا 8000 نمونه های پودری (تعرفه به تهداد نمونه بستگی دارد)تماس بگیرید
تحلیل نتایج (صرفا جستجوی کتابخانه ای)200,000 تومان

آنالیز XPS 

آنالیز XPS به ازای هر نمونه (ارایه فایل خام)  – آزمایشگاه خارج از کشورتماس با داخلی 106

آنالیز RAMAN 

آنالیز رامان به ازای هر نمونه300,000 تومان

آنالیز طیف سنجی جرمی(mass)

آنالیز طیف سنجی جرمی به ازای هر نمونه500,000 تومان

آنالیز GPC 

آنالیز GPC به ازای هر نمونه                                                                          800,000 تومان

آنالیز درصد رطوبت خاک 

تعیین درصد رطوبت خاک250,000 تومان

آنالیز UV-Visible و آنالیز DRS

آنالیز UV-Visible  به همراه محلول سازی                                                                                  200,000 تومان
آنالیز DRS  برای نمونه های پودری                                                                           
275,000 تومان
تحلیل نتایج آنالیز  DRS – تعیین باند گپ مواد                                                                       
150,000 تومان
تعیین غلظت محلول مجهول                                                                                  350,000 تومان

استفاده از کوره

استفاده از کوره تا دمای 600 درجه به ازای هر نیم ساعت150,000 تومان
استفاده از کوره تا دمای 1200 درجه به ازای هر نیم ساعت200,000 تومان