تعرفه خدمات

پیرو تصمیمات اعضای هیئت مدیره شرکت ، تعرفه پایه خدمات آنالیز مواد در سال 1397 به شرح ذیل می باشد . تعرفه های زیر از اول اردیبهشت ماه 97 اجرا خواهند شد .

تعرفه خدمات آزمایشگاه در سال 1397

آنالیز XRD

طیف خام از 10 درجه تا 80 درجه (Normal XRD) 60,000 تومان
 طیف خام از 0.8 درجه تا 10 درجه (Low Angle)  60,000 تومان
آنالیز Grazing 70,000 تومان
آنالیز XRD در دماهای 25 تا 1000 درجه سانتیگراد (HTK) 120,000 تومان
آنالیز تنش پسماند (Residual Stress) 190,000 تومان
 آنالیز Texture برای هر صفحه (hkl) 160,000 تومان
شناسایی فاز به کمک دیتابیس سال2016 20,000 تومان
محاسبه پارامتر های شبکه (Unit Cell) 35,000 تومان
محاسبه Crystallite Size 35,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ  20,000 تومان
اضافه شدن محدوده آنالیز 15,000 تومان

 


 

آنالیز XRF

 

آنالیز XRF به همراه آماده سازی قرص و محاسبه LOI 80,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ 20,000 تومان

 

آنالیز FESEM

 

آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی پودری (4 تا 10 عکس)  80,000 تومان
آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی بالک (4 تا 10 عکس)  110,000 تومان
آنالیز EDS به ازای هر نمونه  30,000 تومان
آنالیز MAP به ازای هر نمونه  40,000 تومان
آنالیز Line Scan به ازای هر نمونه (نه نقطه)  40,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات (در صورت هم شکل بودن ساختار نمونه)  50,000 تومان

 


آنالیز TEM 

آنالیز TEM به ازای هر نمونه با آماده سازی 300,000 تومان
آماده سازی نمونه ی پودری  TEM 40,000 تومان
دیفرکشن پترن (Diffraction Pattern) 100,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات (در صورت هم شکل بودن ساختار نمونه) 50,000 تومان

 


آنالیز HRTEM 

آنالیز HRTEM به ازای هر نمونه پودری (۱۰ الی ۲۰ عکس بسته به نوع نمونه) 590,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات (در صورت هم شکل بودن ساختار نمونه) 80,000 تومان
آنالیز EDAX 80,000 تومان

این آنالیز در خارج از کشور انجام می گردد .


آنالیز XPS

 

آنالیز XPS 650,000 تومان
شناسایی عناصر به جز هلیوم و هیدروژن 70,000 تومان
تعیین درصد نسبی عناصر 40,000 تومان
بررسی برهمکنش های مولکولی در ساختار 70,000 تومان
 تعیین ضخامت لایه ها 40,000 تومان

این آنالیز در خارج از کشور انجام می گردد .


آنالیز EDS 

آنالیز  EDS به ازای هر نمونه                                                                           30,000 تومان

آنالیز BET

آنالیز BET ، چهل نقطه ، نمودارهای جذب و واجذب ، BJH ، Langmuir ، t ، BET   150,000 تومان

آنالیز حرارتی DSC-TGA-DTA

آنالیز تا دمای 1000 به ازای هر دقیقه فقط برای یک آنالیز (ِDSC یا TGA یا DTA)(زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد) 2,400 تومان
آنالیز تا دمای 1350 به ازای هر دقیقه فقط برای یک آنالیز (ِDSC یا TGA یا DTA) (زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد) 2,800 تومان
ارائه آنالیز اضافی به ازای هر آنالیز (ِDSC یا TGA یا DTA) 25,000 تومان

آنالیز DLS و پتانسیل زتا

 

آنالیز DLS 100,000 تومان
پتانسیل زتا 100,000 تومان

 


آنالیز FTIR 

آنالیز FTIR یا ATR                                                                                  40,000 تومان
تحلیل و شناسایی ترکیبات مجهول 25,000 تومان

 


 

آنالیز کوانتومتری 

آنالیز کوانتومتری به ازای هر نمونه                                                                           35,000 تومان

 

آنالیز GPC 

آنالیز GPC به ازای هر نمونه                                                                           150,000 تومان

آنالیز UV-Visible

آنالیز UV-Visible  به همراه محلول سازی                                                                                   30,000 تومان
تعیین غلظت محلول مجهول                                                                                   100,000 تومان

 

استفاده از کوره

 

استفاده از کوره تا دمای 600 درجه به ازای هر نیم ساعت 30,000 تومان
استفاده از کوره تا دمای 1200 درجه به ازای هر نیم ساعت 50,000 تومان