تعرفه خدمات

پیرو تصمیمات اعضای هیئت مدیره شرکت ، تعرفه پایه خدمات آنالیز مواد در شش ماهه اول سال 1401 به شرح ذیل می باشد . تعرفه های زیر از 15 فروردین ماه 1401 اجرا خواهند شد .

تعرفه خدمات آزمایشگاه در سال 1401

آنالیز XRD

طیف خام از 10 درجه تا 80 درجه (Normal XRD)200,000 تومان
 طیف خام از 0.8 درجه تا 10 درجه (Low Angle)220,000 تومان
آنالیز Grazing220,000 تومان
آنالیز XRD در دماهای 25 تا 1000 درجه سانتیگراد (HTK)350,000 تومان
آنالیز تنش پسماند (Residual Stress)380,000 تومان
 آناhلیز Texture برای هر صفحه (hkl)380,000 تومان
شناسایی فاز به کمک دیتابیس سال2016100,000 تومان
محاسبه پارامتر های شبکه (Unit Cell)100,000 تومان
محاسبه Crystallite Size100,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ برای هر 100 گرم با دستگاه 80,000 تومان
نرمایش نمونه ها با هاون عقیق 30,000 تومان
اضافه شدن محدوده آنالیز50,000 تومان

 


آنالیز XRF

آنالیز XRF به همراه آماده سازی قرص و محاسبه LOI220,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ تا 100 گرم80,000 تومان

 

آنالیز VSM 

آنالیز VSM برای میدان 1 تسلا به ازای هر نمونه                                                                          150,000 تومان
آنالیز VSM برای میدان 1.4 تسلا به ازای هر نمونه                                                                          200,000 تومان
ارایه پارامترهای Ms,Mr,Hc50,000 تومان

آنالیز FESEM

آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی پودری (4 تا 6 عکس) 220,000 تومان
آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی بالک (4 تا 6 عکس) 220,000 تومان
آنالیز EDS به ازای هر نمونه پودری 80,000 تومان
آنالیز MAP به ازای هر نمونه پودری 100,000 تومان
آنالیز Line Scan به ازای هر نمونه (نه نقطه) 120,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات 100,000 تومان

 


آنالیز NMR

 

آنالیز H-NMR 130,000 تومان
آنالیز F-NMR 150,000 تومان
آنالیز P-NMR 200,000 تومان
آنالیز C-NMR 170,000 تومان
برای کلیه تست های بالا امکان استفاده از حلال های Acetone ، D2O ، CDCL3 ، DMSO وجود دارد .

 


آنالیز TEM 

آنالیز کامل TEM به ازای هر نمونه با آماده سازی و گرید برای نمونه های پودری و محلول900,000 تومان
گریدمخصوصTEM200,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات100,000 تومان

 


آنالیز HRTEM 

 

 

آنالیز  کامل HRTEM به ازای هر نمونه پودری در یک ساعت (۱۰ الی ۲۰ عکس بسته به نوع نمونه)1،500،000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات100,000 تومان
آنالیز EDS100,000 تومان
آنالیز MAPدر حال حاضر ارایه نمی شود
ارایه 2d  با استفاده ازFFT  برای یک عکس100،000 تومان
آنالیز SAED  برای یک عکس در ضورت درخواسترایگان

 


آنالیز ICP

 

آنالیز ICP-OES یک تا پنج عنصره200,000 تومان
آنالیز ICP-OES  همه عناصر قابل شناسایی300,000 تومان
آماده سازی ICP-OES (هضم) برای نمونه های پودری عادی50,000 تومان
آماده سازی ICP-OES (هضم) برای نمونه های بیولوژیک70,000 تومان
آنالیز ICP-MASS یک تا پنج عنصره350,000 تومان
آنالیز ICP-MASS  همه عناصر قابل شناسایی420,000 تومان
آماده سازی ICP-MASS (هضم) برای نمونه های پودری عادی50,000 تومان
آماده سازی ICP-MASS (هضم) برای نمونه های بیولوژیک70,000 تومان

 


فایر اسی (ۤFire Assay)

 

آنالیز طلا                                                                          200,000 تومان
آماده سازی (هضم) برای نمونه های پودری غیر بیولوژیک50,000 تومان


آنالیز زاویه تماس استاتیک 

آنالیز زاویه تماس استاتیک                                                                         100,000 تومان


آنالیز GC-MS 

آنالیز GC-MS به ازای هر نمونه                                                                          550,000 تومان

آنالیز BET

آنالیز BET ، چهل نقطه ، نمودارهای جذب و واجذب ، BJH ، Langmuir ، t ، BET  360,000 تومان


آنالیز گوگرد

آنالیزتعیین درصد گرگرد در نمونه 200,000 تومان


آنالیز CHN-CHNS

آنالیز CHN – تعیین درصد کربن و نیتروژن و هیدروژن موجود در نمونه 250,000 تومان
آنالیز CHNS – تعیین درصد کربن ، نیتروژن ، هیدروژن و گوگرد موجود در نمونه 300,000 تومان


آنالیز حرارتی DSC-TGA-DTA

آنالیز تا دمای 1000 به ازای هر دقیقه فقط برای یک آنالیز (ِDSC یا TGA یا DTA)(زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد)7,000 تومان
ارائه آنالیز اضافی به ازای هر آنالیز (ِDSC یا TGA یا DTA)100,000 تومان


آنالیز DLS و پتانسیل زتا

 

آنالیز DLS150,000 تومان
پتانسیل زتا150,000 تومان
آنالیز DLS  و زتا همزمان250,000 تومان

 

آنالیز PSA

آنالیز PSA (فقط برای نمونه هایی که در آب و یا الکل دیسپرس یشوند)250,000 تومان

 آنالیز AFM

ارائه فایل خام تصویربرداری و ارائه فایل تصویر 2 و 3 بعدی به همراه Rq   و …250,000 تومان


آنالیز FTIR 

آنالیز FTIR در بازه 400  تا 4000 نمونه پودری و محلول های غیر آبی150,000 تومان
آنالیز FTIR در بازه 400 تا 4000 نمونه محلول آبی180,000 تومان
آنالیز ATR در بازه 600 تا 4000 نمونه های بالک ، فیلم و لایه نازک150,000 تومان
آنالیز FTIR در بازه 200  تا 4000 نمونه پودری و محلول های آبی و غیر آبی200,000 تومان
آنالیز FTIR در بازه 50 تا 8000 نمونه های پودری (تعرفه به تهداد نمونه بستگی دارد)تماس بگیرید
تحلیل نتایج (صرفا جستجوی کتابخانه ای)80,000 تومان

 


آنالیز XPS 

آنالیز XPS به ازای هر نمونه (ارایه فایل خام)1,400,000 تومان

 


آنالیز RAMAN 

آنالیز رامان به ازای هر نمونه140,000 تومان

 


آنالیز کوانتومتری 

آنالیز کوانتومتری به ازای هر نمونه35,000 تومان

 

آنالیز GPC 

آنالیز GPC به ازای هر نمونه                                                                          300,000 تومان

 

آنالیز درصد رطوبت خاک 

تعیین درصد رطوبت خاک150,000 تومان

 

آنالیز UV-Visible

آنالیز UV-Visible  به همراه محلول سازی                                                                                  100,000 تومان
تعیین غلظت محلول مجهول                                                                                  200,000 تومان

 


استفاده از کوره

استفاده از کوره تا دمای 600 درجه به ازای هر نیم ساعت70,000 تومان
استفاده از کوره تا دمای 1200 درجه به ازای هر نیم ساعت100,000 تومان