تعرفه خدمات

پیرو تصمیمات اعضای هیئت مدیره شرکت ، تعرفه پایه خدمات آنالیز مواد در شش ماهه اول سال 1398 به شرح ذیل می باشد . تعرفه های زیر از دوم اردیبهشت ماه ۹۸ اجرا خواهند شد .

تعرفه خدمات آزمایشگاه در سال 1398

آنالیز XRD

طیف خام از 7 درجه تا 80 درجه (Normal XRD)80,000 تومان
 طیف خام از 0.8 درجه تا 10 درجه (Low Angle) 80,000 تومان
آنالیز Grazing80,000 تومان
آنالیز XRD در دماهای 25 تا 1000 درجه سانتیگراد (HTK)150,000 تومان
آنالیز تنش پسماند (Residual Stress)220,000 تومان
 آنالیز Texture برای هر صفحه (hkl)180,000 تومان
شناسایی فاز به کمک دیتابیس سال201630,000 تومان
محاسبه پارامتر های شبکه (Unit Cell)40,000 تومان
محاسبه Crystallite Size40,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ 20,000 تومان
اضافه شدن محدوده آنالیز20,000 تومان

 


آنالیز XRF

آنالیز XRF به همراه آماده سازی قرص و محاسبه LOI100,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ20,000 تومان

 


آنالیز FESEM

آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی پودری (4 تا 10 عکس) 90,000 تومان
آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی بالک (4 تا 10 عکس) 110,000 تومان
آنالیز EDS به ازای هر نمونه 35,000 تومان
آنالیز MAP به ازای هر نمونه 45,000 تومان
آنالیز Line Scan به ازای هر نمونه (نه نقطه) 45,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات (در صورت هم شکل بودن ساختار نمونه) 50,000 تومان

 


آنالیز TEM 

آنالیز TEM به ازای هر نمونه با آماده سازی350,000 تومان
دیفرکشن پترن (Diffraction Pattern)100,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات (در صورت هم شکل بودن ساختار نمونه)50,000 تومان

 


آنالیز HRTEM 

آنالیز HRTEM به ازای هر نمونه پودری (۱۰ الی ۲۰ عکس بسته به نوع نمونه)650,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات (در صورت هم شکل بودن ساختار نمونه)50,000 تومان
آنالیز EDAX50,000 تومان

 


آنالیز ICP

آنالیز ICP-OES تک عنصره60,000 تومان
آنالیز ICP-OES دو عنصره100,000 تومان
آنالیز ICP-OES سه تا پنج عنصره130,000 تومان
آنالیز ICP-OES  همه عناصر قابل شناسایی180,000 تومان
آماده سازی ICP-OES (هضم)رایگان
آنالیز ICP-MASS تک عنصره80,000 تومان
آنالیز ICP-MASS دو عنصره120,000 تومان
آنالیز ICP-MASS سه تا پنج عنصره180,000 تومان
آنالیز ICP-MASS  همه عناصر قابل شناسایی250,000 تومان
آماده سازی ICP-MASS (هضم)رایگان

 


فایر اسی (ۤFire Assay)

آنالیز طلا                                                                          100,000 تومان


آنالیز EDS 

آنالیز  EDS به ازای هر نمونه                                                                          35,000 تومان


آنالیز BET

آنالیز BET ، چهل نقطه ، نمودارهای جذب و واجذب ، BJH ، Langmuir ، t ، BET  160,000 تومان


آنالیز گوگرد

آنالیزتعیین درصد گرگرد در نمونه 150,000 تومان


آنالیز CHN-CHNS

آنالیز CHN – تعیین درصد کربن و نیتروژن و هیدروژن موجود در نمونه 150,000 تومان
آنالیز CHNS – تعیین درصد کربن ، نیتروژن ، هیدروژن و گوگرد موجود در نمونه 180,000 تومان


آنالیز حرارتی DSC-TGA-DTA

آنالیز تا دمای 1000 به ازای هر دقیقه فقط برای یک آنالیز (ِDSC یا TGA یا DTA)(زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد)3,000 تومان
آنالیز تا دمای 1350 به ازای هر دقیقه فقط برای یک آنالیز (ِDSC یا TGA یا DTA) (زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد)3,500 تومان
ارائه آنالیز اضافی به ازای هر آنالیز (ِDSC یا TGA یا DTA)30,000 تومان


آنالیز DLS و پتانسیل زتا

آنالیز DLS120,000 تومان
پتانسیل زتا120,000 تومان


آنالیز AFM

ارائه فایل خام تصویربرداری(شامل پنجره های 1، 5، 10 میکرون)100,000 تومان
ارائه فایل تصویر 2 و 3 بعدی به همراه Ra ،Rq   و …50,000 تومان


آنالیز FTIR 

آنالیز FTIR در بازه ۴۰۰ تا ۴۰۰۰50,000 تومان
آنالیز ATR در بازه ۶۰۰ تا ۴۰۰۰50,000 تومان
تحلیل و شناسایی ترکیبات مجهول30,000 تومان
ۤآنالیز Far-IR150,000 تومان
آنالیز Near-IR120,000 تومان

 


آنالیز کوانتومتری 

آنالیز کوانتومتری به ازای هر نمونه35,000 تومان

 

آنالیز GPC 

آنالیز GPC به ازای هر نمونه                                                                          150,000 تومان

آنالیز UV-Visible

آنالیز UV-Visible  به همراه محلول سازی                                                                                  30,000 تومان
تعیین غلظت محلول مجهول                                                                                  100,000 تومان

 


استفاده از کوره

استفاده از کوره تا دمای 600 درجه به ازای هر نیم ساعت30,000 تومان
استفاده از کوره تا دمای 1200 درجه به ازای هر نیم ساعت50,000 تومان