تعرفه خدمات

پیرو تصمیمات اعضای هیئت مدیره شرکت ، تعرفه پایه خدمات آنالیز مواد در شش ماهه اول سال 1400 به شرح ذیل می باشد . تعرفه های زیر از اول اردیبهشت ماه 1400 اجرا خواهند شد .

تعرفه خدمات آزمایشگاه در سال 1400

آنالیز XRD

طیف خام از 10 درجه تا 80 درجه (Normal XRD)150,000 تومان
 طیف خام از 0.8 درجه تا 10 درجه (Low Angle)170,000 تومان
آنالیز Grazing170,000 تومان
آنالیز XRD در دماهای 25 تا 1000 درجه سانتیگراد (HTK)250,000 تومان
آنالیز تنش پسماند (Residual Stress)290,000 تومان
 آناhلیز Texture برای هر صفحه (hkl)280,000 تومان
شناسایی فاز به کمک دیتابیس سال201650,000 تومان
محاسبه پارامتر های شبکه (Unit Cell)60,000 تومان
محاسبه Crystallite Size60,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ برای هر 100 گرم با دستگاه 60,000 تومان
نرمایش نمونه ها با هاون عقیق 20,000 تومان
اضافه شدن محدوده آنالیز30,000 تومان

 


آنالیز XRF

آنالیز XRF به همراه آماده سازی قرص و محاسبه LOI160,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ تا 100 گرم60,000 تومان

 


آنالیز FESEM

آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی پودری (4 تا 8 عکس) 150,000 تومان
آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی بالک (4 تا 8 عکس) 150,000 تومان
آنالیز EDS به ازای هر نمونه پودری 60,000 تومان
آنالیز MAP به ازای هر نمونه پودری 70,000 تومان
آنالیز Line Scan به ازای هر نمونه (نه نقطه) 80,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات 70,000 تومان

 


آنالیز NMR

 

آنالیز H-NMR 130,000 تومان
آنالیز F-NMR 150,000 تومان
آنالیز P-NMR 200,000 تومان
آنالیز C-NMR 170,000 تومان
برای کلیه تست های بالا امکان استفاده از حلال های Acetone ، D2O ، CDCL3 ، DMSO وجود دارد .

 


آنالیز TEM 

آنالیز کامل TEM به ازای هر نمونه با آماده سازی و گرید برای نمونه های پودری و محلول600,000 تومان
گریدمخصوصTEM200,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات70,000 تومان

 


آنالیز HRTEM 

 

 

آنالیز  کامل HRTEM به ازای هر نمونه پودری (۱۰ الی ۲۰ عکس بسته به نوع نمونه)950,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات70,000 تومان
آنالیز EDS100,000 تومان
آنالیز MAP400,000 تومان
ارایه 2d  با استفاده ازFFT  برای یک عکسرایگان
آنالیز SAED  برای یک عکس در ضورت درخواست100,000 تومان

 


آنالیز ICP

 

آنالیز ICP-OES یک تا پنج عنصره160,000 تومان
آنالیز ICP-OES  همه عناصر قابل شناسایی210,000 تومان
آماده سازی ICP-OES (هضم) برای نمونه های پودری عادی40,000 تومان
آماده سازی ICP-OES (هضم) برای نمونه های بیولوژیک60,000 تومان
آنالیز ICP-MASS یک تا پنج عنصره250,000 تومان
آنالیز ICP-MASS  همه عناصر قابل شناسایی300,000 تومان
آماده سازی ICP-MASS (هضم) برای نمونه های پودری عادی40,000 تومان
آماده سازی ICP-MASS (هضم) برای نمونه های بیولوژیک60,000 تومان

 


فایر اسی (ۤFire Assay)

 

آنالیز طلا                                                                          160,000 تومان
آماده سازی (هضم) برای نمونه های پودری غیر بیولوژیک40,000 تومان


آنالیز زاویه تماس استاتیک 

آنالیز زاویه تماس استاتیک                                                                         100,000 تومان


آنالیز GC-MS 

آنالیز GC-MS به ازای هر نمونه                                                                          400,000 تومان

آنالیز BET

آنالیز BET ، چهل نقطه ، نمودارهای جذب و واجذب ، BJH ، Langmuir ، t ، BET  300,000 تومان


آنالیز گوگرد

آنالیزتعیین درصد گرگرد در نمونه 200,000 تومان


آنالیز CHN-CHNS

آنالیز CHN – تعیین درصد کربن و نیتروژن و هیدروژن موجود در نمونه 200,000 تومان
آنالیز CHNS – تعیین درصد کربن ، نیتروژن ، هیدروژن و گوگرد موجود در نمونه 250,000 تومان


آنالیز حرارتی DSC-TGA-DTA

آنالیز تا دمای 1000 به ازای هر دقیقه فقط برای یک آنالیز (ِDSC یا TGA یا DTA)(زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد)5,000 تومان
ارائه آنالیز اضافی به ازای هر آنالیز (ِDSC یا TGA یا DTA)70,000 تومان


آنالیز DLS و پتانسیل زتا

 

آنالیز DLS150,000 تومان
پتانسیل زتا150,000 تومان
آنالیز DLS  و زتا همزمان250,000 تومان


آنالیز AFM

ارائه فایل خام تصویربرداری و ارائه فایل تصویر 2 و 3 بعدی به همراه Rq   و …220,000 تومان


آنالیز FTIR 

آنالیز FTIR در بازه ۴۰۰ تا ۴۰۰۰ نمونه پودری و محلول های غیر آبی100,000 تومان
آنالیز FTIR در بازه ۴۰۰ تا ۴۰۰۰ نمونه محلول آبی120,000 تومان
آنالیز ATR در بازه ۶۰۰ تا ۴۰۰۰100,000 تومان
تحلیل و شناسایی ترکیبات مجهول50,000 تومان
ۤآنالیز Far-IR150,000 تومان
آنالیز Near-IR120,000 تومان

 


آنالیز RAMAN 

آنالیز رامان به ازای هر نمونه100,000 تومان

 


آنالیز کوانتومتری 

آنالیز کوانتومتری به ازای هر نمونه35,000 تومان

 

آنالیز GPC 

آنالیز GPC به ازای هر نمونه                                                                          300,000 تومان

 

آنالیز VSM 

آنالیز VSM به ازای هر نمونه                                                                          150,000 تومان

آنالیز UV-Visible

آنالیز UV-Visible  به همراه محلول سازی                                                                                  60,000 تومان
تعیین غلظت محلول مجهول                                                                                  150,000 تومان

 


استفاده از کوره

استفاده از کوره تا دمای 600 درجه به ازای هر نیم ساعت50,000 تومان
استفاده از کوره تا دمای 1200 درجه به ازای هر نیم ساعت70,000 تومان