آنالیز کمی طلا

 

روش فایراسی (Fire Assay)

استفاده از روش حرارتی و بکارگیری ترکیبات سرب از دیگر روشهای استحصال طلا در زمانهای گذشته بوده است.این روش در عین حال که ابتدایی‌ترین روش علمی شناخته شده است، هنوز بعنوان روش مطمئن اندازه‌گیری عیار طلا به کار گرفته می‌شود و اصطلاح علمی کوپلاسیون (فایر اسی) یا تجزیه حرارتی نامیده می‌شود.

در ایران از این روش جهت استخراج طلا از هر نوع خاک محتوی طلا استفاده می‌گردد. فایراسی در اصل روش تجزیه طلا با بازیابی کامل است .در این روش تجزیه، 30 گرم از نمونه تا دمای 1100 درجه سانتی گراد ذوب می شود. در این حالت طلا و فلزات گرانبها مشتمل بر پلاتین و پالادیوم از سرباره جدا شده و جذب ملغمه سربی می گردد. سرب در مرحله کوپلاسیون حذف و فلزات گرانبها در ملغمه نقره ای جدا می شود.

در پایان ملغمه نقره ای با استفاده از آکوارجیا محلول سازی شده و با استفاده از ICP یا AAS بررسی می گردد .فایراسی کماکان بهترین روش آنالیز کمی طلا در دنیا بحساب می آید.