کسب امتیاز در باشگاه مشتریان

راهنمای نحوه استفاده از کد معرف

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به منظور گسترش اطلاع رسانی خدمات و امکانات این شبکه در میان دانشجویان، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران امتیازات ویژه ای برای اعضای فعال باشگاه مشتریان در نظر گرفته است.

تمامی پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان کشور در صورت معرفی خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به جامعه پژوهشی کشور می‌توانند بر اساس دستورالعمل زیر اعتبار هدیه دریافت نمایند.

در این طرح هر یک از اعضای باشگاه مشتریان بابت فعالیت خود در باشگاه، امتیازی را کسب نموده و این امتیاز، قابل تبدیل به اعتبار ( گرنت) خدمات آزمایشگاهی است.

قوانین استفاده از کد معرف:

1- برای تخصیص امتیاز به فرد معرف دو شرط لحاظ شده است.

  • فردی که به تازگی عضو باشگاه مشتریان شده است باید کد شخص معرف را هنگام ثبت نام در کادر مربوطه وارد نماید.

 

  • فردی که به تازگی عضو باشگاه مشتریان شده است، باید طرح تخفیفی را که نیاز به بارگزاری مدارک دارد ( اعتبار ویژه دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و پژوهشگران پسا دکتری، اعتبار ویژه اعضای هیئت علمی)  فعال کند.

2-در صورتی که فرد جدید دو شرط بالا را رعایت نماید امتیازی به شخص معرف بر مبنای شرایط زیر لحاظ خواهد شد.

  • اگر فردی که به تازگی عضو باشگاه مشتریان شده است، طرح اعضای هیئت علمی را انتخاب و مدارک را بارگزاری کرده و طرح تایید شود، به فرد معرف 15 امتیاز تعلق خواهد گرفت.
  • اگر فردی که به تازگی عضو باشگاه مشتریان شده است، طرح دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد را انتخاب و مدارک را بارگزاری کرده و طرح تایید شود، به فرد معرف 7 امتیاز تعلق خواهد گرفت.

نکات مهم:

  • هر امتیاز معادل 10 هزار تومان اعتبار می باشد.
  • اعضای هیئت علمی می توانند در هر فصل 20 نفر را به شبکه معرفی نمایند و در صورتی که فرد عضو هیئت علمی نباشد ( دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی) 10 نفر را در هر فصل می تواند به شبکه معرفی نماید.
  • هر فرد در صورتی که امتیازی را به اعتبار تبدیل نمود مهلت استفاده از آن اعتبار تنها تا پایان همان فصل خواهد بود.
  • امتیازاتی که تبدیل به اعتبار نشوند به فصل بعد منتقل خواهد شد.
  • این امتیازات تنها در سال 1399 قابل استفاده خواهند بود و در سال بعد کلیه امتیازات و اعتبارات این طرح لحاظ نخواهد شد.
  • اگر فردی که به تازگی عضو باشگاه مشتریان شده است، طرح دانشجویان کارشناسی را انتخاب و مدارک را بارگزاری کرده و طرح تایید شود، به فرد معرف 3 امتیاز تعلق خواهد گرفت.

مراحل دریافت کد معرف

مرحله اول: ورود به پنل شخصی در باشگاه مشتریان

 

مرحله دوم: انتخاب گزینه «نمایش کد معرف شما» مطابق تصویر زیر

مرحله سوم: دریافت کد معرف اختصاصی مطابق تصویر زیر

در صورت استفاده از کد معرف با در نظر گرفتن شرایط بالا و مطابق دستورالعمل کد معرف، امتیازی در کارتابل شخص معرف لحاظ خواهد شد.