آنالیز XRD

آزمایشگاه تابان به عنوان کاملترین آزمایشگاه XRD کشور آمادگی خود را برای پذیرش 6 نوع متفاوت آنالیز XRD مطابق جدول زیر اعلام می نماید :

با توجه به تقاضای بالا برای آنالیز های نرمال و Low Angle ، زمان پاسخدهی این دو آنالیز یک الی سه روز  پس از دریافت نمونه خواهد بود .