تعرفه خدمات

پیرو تصمیمات اعضای هیئت مدیره شرکت ، تعرفه پایه خدمات آنالیز مواد در سال 1396 به شرح ذیل می باشد . تعرفه های زیر از اول اردیبهشت ماه 96 اجرا خواهند شد .

تعرفه خدمات آزمایشگاه در سال 1396

آنالیز XRD

طیف خام از 10 درجه تا 80 درجه (Normal XRD) 50,000 تومان
 طیف خام از 0.8 درجه تا 10 درجه (Low Angle)  50,000 تومان
آنالیز Grazing 60,000 تومان
آنالیز XRD در دماهای 25 تا 1000 درجه سانتیگراد (HTK) 120,000 تومان
آنالیز تنش پسماند (Residual Stress) 180,000 تومان
 آنالیز Texture برای هر صفحه (hkl) 80,000 تومان
شناسایی فاز به کمک دیتابیس سال2016 20,000 تومان
محاسبه پارامتر های شبکه (Unit Cell) 35,000 تومان
محاسبه Crystallite Size 35,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ  20,000 تومان
اضافه شدن محدوده آنالیز 15,000 تومان

 


 

آنالیز XRF

 

آنالیز XRF به همراه آماده سازی قرص و محاسبه LOI 70,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ 20,000 تومان

 

آنالیز FESEM

آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی پودری (4 تا 10 عکس)  80,000 تومان
آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی بالک (4 تا 10 عکس)  110,000 تومان
آنالیز EDS به ازای هر نمونه  30,000 تومان
آنالیز MAP به ازای هر نمونه  40,000 تومان
آنالیز Line Scan به ازای هر نمونه (نه نقطه)  40,000 تومان

 


آنالیز TEM 

آنالیز TEM به ازای هر نمونه 300,000 تومان ( ۲۰ درصد تخفیف اعمال می گردد)
آنالیز TEM به ازای هر نمونه آماده سازی شده 270,000 تومان  (۲۰ درصد تخفیف اعمال می گردد)

تا اطلاع ثانوی آنالیز TEM با ۲۰ درصد تخفیف ویژه شرکت ارائه می گردد .

 


 

آنالیز HRTEM 

آنالیز HRTEM به ازای هر نمونه پودری (۱۰ الی ۲۰ عکس بسته به نوع نمونه) 590,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات (در صورت هم شکل بودن ساختار نمونه) 80,000 تومان
آنالیز EDAX 80,000 تومان

این آنالیز در خارج از کشور انجام می گردد .


 

آنالیز XPS

آنالیز XPS 650,000 تومان
شناسایی عناصر به جز هلیوم و هیدروژن 70,000 تومان
تعیین درصد نسبی عناصر 40,000 تومان
بررسی برهمکنش های مولکولی در ساختار 70,000 تومان
 تعیین ضخامت لایه ها 40,000 تومان

این آنالیز در خارج از کشور انجام می گردد .


 

آنالیز EDS 

آنالیز  EDS به ازای هر نمونه                                                                           30,000 تومان

 

آنالیز BET

آنالیز BET ، چهل نقطه ، نمودارهای جذب و واجذب ، BJH ، Langmuir ، t ، BET   130,000 تومان

 


 

آنالیز DLS و پتانسیل زتا

 

آنالیز DLS 100,000 تومان
پتانسیل زتا 100,000 تومان

 


آنالیز FTIR 

آنالیز FTIR یا ATR                                                                                  35,000 تومان
تحلیل و شناسایی ترکیبات مجهول 25,000 تومان

تا اطلاع ثانوی آنالیز FTIR با 50 درصد تخفیف ویژه شرکت ارائه می گردد .


 

آنالیز کوانتومتری 

آنالیز کوانتومتری به ازای هر نمونه                                                                           35,000 تومان

 

آنالیز UV-Visible

آنالیز UV-Visible  به همراه محلول سازی                                                                                   30,000 تومان
تعیین غلظت محلول مجهول                                                                                   100,000 تومان

تا اطلاع ثانوی آنالیز UV با 50 درصد تخفیف ویژه شرکت ارائه می گردد .


آنالیز حرارتی DSC-TGA-DTA

 

آنالیز تا دمای 1000 به ازای هر دقیقه (زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد) 2,400 تومان
آنالیز تا دمای 1350 به ازای هر دقیقه (زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد) 2,800 تومان

تا اطلاع ثانوی آنالیز TGA با 50 درصد تخفیف ویژه شرکت ارائه می گردد .

 

 

 

تا اطلاع ثانوی آنالیز های TGA ، FTIR و UV با ۵۰ درصد تخفیف انجام می پذیرند