تعرفه خدمات

پیرو تصمیمات اعضای هیئت مدیره شرکت ، تعرفه پایه خدمات آنالیز مواد در سال 1397 به شرح ذیل می باشد . تعرفه های زیر از اول اردیبهشت ماه 97 اجرا خواهند شد .

تعرفه خدمات آزمایشگاه در سال 1397

آنالیز XRD

طیف خام از 10 درجه تا 80 درجه (Normal XRD)60,000 تومان
 طیف خام از 0.8 درجه تا 10 درجه (Low Angle) 60,000 تومان
آنالیز Grazing70,000 تومان
آنالیز XRD در دماهای 25 تا 1000 درجه سانتیگراد (HTK)120,000 تومان
آنالیز تنش پسماند (Residual Stress)190,000 تومان
 آنالیز Texture برای هر صفحه (hkl)100,000 تومان
شناسایی فاز به کمک دیتابیس سال201620,000 تومان
محاسبه پارامتر های شبکه (Unit Cell)35,000 تومان
محاسبه Crystallite Size35,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ 20,000 تومان
اضافه شدن محدوده آنالیز15,000 تومان

 


 

آنالیز XRF

 

آنالیز XRF به همراه آماده سازی قرص و محاسبه LOI80,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ20,000 تومان

 

آنالیز FESEM

آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی پودری (4 تا 10 عکس) 80,000 تومان
آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی بالک (4 تا 10 عکس) 110,000 تومان
آنالیز EDS به ازای هر نمونه 30,000 تومان
آنالیز MAP به ازای هر نمونه 40,000 تومان
آنالیز Line Scan به ازای هر نمونه (نه نقطه) 40,000 تومان

 


آنالیز TEM 

 

آنالیز TEM به ازای هر نمونه با آماده سازی300,000 تومان
آماده سازی نمونه ی پودری  TEM40,000 تومان
دیفرکشن پترن (Diffraction Pattern)100,000 تومان

 


 

آنالیز HRTEM 

آنالیز HRTEM به ازای هر نمونه پودری (۱۰ الی ۲۰ عکس بسته به نوع نمونه)590,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات (در صورت هم شکل بودن ساختار نمونه)80,000 تومان
آنالیز EDAX80,000 تومان

این آنالیز در خارج از کشور انجام می گردد .


 

آنالیز XPS

آنالیز XPS650,000 تومان
شناسایی عناصر به جز هلیوم و هیدروژن70,000 تومان
تعیین درصد نسبی عناصر40,000 تومان
بررسی برهمکنش های مولکولی در ساختار70,000 تومان
 تعیین ضخامت لایه ها40,000 تومان

این آنالیز در خارج از کشور انجام می گردد .


 

آنالیز EDS 

آنالیز  EDS به ازای هر نمونه                                                                          30,000 تومان

 

آنالیز BET

آنالیز BET ، چهل نقطه ، نمودارهای جذب و واجذب ، BJH ، Langmuir ، t ، BET  150,000 تومان
 

آنالیز حرارتی DSC-TGA-DTA

آنالیز تا دمای 1000 به ازای هر دقیقه فقط برای یک آنالیز (ِDSC یا TGA یا DTA)(زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد)2,400 تومان
آنالیز تا دمای 1350 به ازای هر دقیقه فقط برای یک آنالیز (ِDSC یا TGA یا DTA) (زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد)2,800 تومان
ارائه آنالیز اضافی به ازای هر آنالیز (ِDSC یا TGA یا DTA)25,000 تومان

 

آنالیز DLS و پتانسیل زتا

 

آنالیز DLS100,000 تومان
پتانسیل زتا100,000 تومان

 


آنالیز FTIR 

آنالیز FTIR یا ATR                                                                                 40,000 تومان
تحلیل و شناسایی ترکیبات مجهول25,000 تومان

 


 

آنالیز کوانتومتری 

آنالیز کوانتومتری به ازای هر نمونه                                                                          35,000 تومان

 

آنالیز UV-Visible

آنالیز UV-Visible  به همراه محلول سازی                                                                                  30,000 تومان
تعیین غلظت محلول مجهول                                                                                  100,000 تومان

 
 

استفاده از کوره

 

استفاده از کوره تا دمای 600 درجه به ازای هر نیم ساعت30,000 تومان
استفاده از کوره تا دمای 1200 درجه به ازای هر نیم ساعت50,000 تومان