تعرفه خدمات

پیرو تصمیمات اعضای هیئت مدیره شرکت ، تعرفه پایه خدمات آنالیز مواد در سال 1396 به شرح ذیل می باشد . تعرفه های زیر از اول اردیبهشت ماه 96 اجرا خواهند شد .

تعرفه خدمات آزمایشگاه در سال 1396

آنالیز XRD

طیف خام از 10 درجه تا 80 درجه (Normal XRD) 50,000 تومان
 طیف خام از 0.8 درجه تا 10 درجه (Low Angle)  50,000 تومان
آنالیز Grazing 60,000 تومان (بدون تغییر)
آنالیز XRD در دماهای 25 تا 1000 درجه سانتیگراد (HTK) 120,000 تومان (بدون تغییر)
آنالیز تنش پسماند (Residual Stress) 180,000 تومان (بدون تغییر)
 آنالیز Texture برای هر صفحه (hkl) 80,000 تومان (بدون تغییر)
شناسایی فاز به کمک دیتابیس سال2016 20,000 تومان (بدون تغییر)
محاسبه پارامتر های شبکه (Unit Cell) 35,000 تومان (بدون تغییر)
محاسبه Crystallite Size 35,000 تومان (بدون تغییر)
خردایش نمونه های سنگ  20,000 تومان (بدون تغییر)
اضافه شدن محدوده آنالیز 15,000 تومان (بدون تغییر)

 

 

آنالیز XRF

 

آنالیز XRF به همراه آماده سازی قرص و محاسبه LOI 70,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ 20,000 تومان (بدون تغییر)

 

 

 

آنالیز BET

آنالیز BET ، چهل نقطه ، نمودارهای جذب و واجذب ، BJH ، Langmuir ، t ، BET   130,000 تومان (بدون تغییر)

 

آنالیز FTIR 

آنالیز FTIR                                                                                     35,000 تومان

 

 

آنالیز حرارتی DSC-TGA-DTA

آنالیز تا دمای 1400 به ازای هر دقیقه (زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد) 2,400 تومان (بدون تغییر)

 

 

 

آنالیز FESEM

آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی پودری (6 تا 10 عکس)  80,000 تومان
آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی بالک (6 تا 10 عکس)  110,000 تومان
آنالیز EDS به ازای هر نمونه  30,000 تومان
آنالیز MAP به ازای هر نمونه  40,000 تومان
آنالیز Line Scan به ازای هر نمونه (نه نقطه)  40,000 تومان