تعرفه خدمات

پیرو تصمیمات اعضای هیئت مدیره شرکت ، تعرفه پایه خدمات آنالیز مواد در سال 1396 به شرح ذیل می باشد . تعرفه های زیر از اول اردیبهشت ماه 96 اجرا خواهند شد .

تعرفه خدمات آزمایشگاه در سال 1396

آنالیز XRD

طیف خام از 10 درجه تا 80 درجه (Normal XRD)50,000 تومان
 طیف خام از 0.8 درجه تا 10 درجه (Low Angle) 50,000 تومان
آنالیز Grazing60,000 تومان
آنالیز XRD در دماهای 25 تا 1000 درجه سانتیگراد (HTK)120,000 تومان
آنالیز تنش پسماند (Residual Stress)180,000 تومان
 آنالیز Texture برای هر صفحه (hkl)80,000 تومان
شناسایی فاز به کمک دیتابیس سال201620,000 تومان
محاسبه پارامتر های شبکه (Unit Cell)35,000 تومان
محاسبه Crystallite Size35,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ 20,000 تومان
اضافه شدن محدوده آنالیز15,000 تومان

 

 

آنالیز XRF

 

آنالیز XRF به همراه آماده سازی قرص و محاسبه LOI70,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ20,000 تومان

 

 

 

آنالیز BET

آنالیز BET ، چهل نقطه ، نمودارهای جذب و واجذب ، BJH ، Langmuir ، t ، BET 130,000 تومان

 

آنالیز FTIR

آنالیز FTIR                                                                                   35,000 تومان

 

آنالیز UV-Visible

آنالیز UV-Visible                                                                                   15,000 تومان

 

 

آنالیز حرارتی DSC-TGA-DTA

آنالیز تا دمای 1400 به ازای هر دقیقه (زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد)2,400 تومان

 

 

 

آنالیز FESEM

آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی پودری (6 تا 10 عکس) 80,000 تومان
آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی بالک (6 تا 10 عکس) 110,000 تومان
آنالیز EDS به ازای هر نمونه 30,000 تومان
آنالیز MAP به ازای هر نمونه 40,000 تومان
آنالیز Line Scan به ازای هر نمونه (نه نقطه) 40,000 تومان