تعرفه خدمات

پیرو تصمیمات اعضای هیئت مدیره شرکت ، تعرفه پایه خدمات آنالیز مواد در سال 1395 به شرح ذیل می باشد .

تعرفه خدمات آزمایشگاه در سال 1395

آنالیز XRD

طیف خام از 10 درجه تا 80 درجه (Normal XRD) 40,000 تومان
 طیف خام از 0.8 درجه تا 10 درجه (Low Angle)  40,000 تومان
آنالیز Grazing 60,000 تومان
آنالیز XRD در دماهای 25 تا 1000 درجه سانتیگراد (HTK) 120,000 تومان
آنالیز تنش پسماند (Residual Stress) 180,000 تومان
 آنالیز Texture برای هر صفحه (hkl) 80,000 تومان
شناسایی فاز به کمک دیتابیس سال2016 20,000 تومان
محاسبه پارامتر های شبکه (Unit Cell) 35,000 تومان
محاسبه Crystallite Size 35,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ  20,000 تومان
اضافه شدن محدوده آنالیز 15,000 تومان

 

 

آنالیز XRF

 

آنالیز XRF به همراه آماده سازی قرص و محاسبه LOI 60,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ 20,000 تومان

 

 

 

آنالیز BET

آنالیز BET ، نه نقطه ، نمودارهای جذب و واجذب ، BJH ، Langmuir ، t ، BET   130,000 تومان

 

 

 

آنالیز حرارتی DSC-TGA-DTA

آنالیز تا دمای 1400 به ازای هر دقیقه (زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد) 2,400 تومان

 

 

 

آنالیز FESEM

آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی پودری (4 تا 6 عکس )  70,000 تومان
آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی بالک (4 تا 6 عکس )  100,000 تومان
آنالیز EDS به ازای هر نمونه  20,000 تومان
آنالیز MAP به ازای هر نمونه  30,000 تومان