کالیبراسیون دستگاه XRD

کالیبراسیون دستگاه XRD

یکی از عواملی که صحت نتایج آنالیز XRD را تحت تاثیر قرار می دهد ، حرکات مکانیکی بازوهای گانیومتر دستگاه می باشد که در اثر جابجایی های مکرر در هر آنالیز ، ممکن است در حدچند صدم درجه در خواندن موقعیت دقیق آن جابجایی ایجاد شود و باعث ایجاد شیفت در نتایج آنالیز گردد . با گذشت زمان شیفت ایجاد شده بیشتر می شود و تا جایی پیش می رود که دیگر نمونه های استاندارد نیز قابل شناسایی نیستند . به همین خاطر تمامی دستگاه های XRD نیاز به کالیبراسیون گانیومتر به وسیله نمونه های استاندارد دارند.

زمان انجام کالیبراسیون

زمان انجام کالیبراسیون دستگاه نباید از دو ماه تجاوز کند زیرا بعد از دو ماه بسته به تعداد آنالیز های انجام شده ،جوابهای ارائه شده ممکن است اعتبار نداشته باشد .

شرکت بیم گستر تابان تنها آزمایشگاهی در کشور است که کالیبراسیون XRD را به صورت هفتگی به وسیله قرص استاندارد سیلیکون روی دستگاه به انجام می رساند .

برای مشاهده انواع آنالیز XRD اینجا کلیک کنید .


برای مشاهده مقالات دیگر اینجا کلیک کنید