محاسبه FWHM

FWHM

در تحلیل الگوی XRD، پارامتر FWHM برگرفته از عبارت Full Width at Half Maximum می باشد. محاسبه FWHM یا همان پهنای پیک در نصف ارتفاع، برای بدست آوردن اندازه بلورک با استفاده از رابطه شرر مورد استفاده قرار می گیرد.

در تصویر زیر پهنای پیک در نصف ارتفاع (1/2Fmax)مشخص شده است :

FWHM=X2-X1

با توجه به اینکه در طیف XRD محور افقی بیانگر زاویه است در نتیجه واحد FWHM بر حسب درجه خواهد بود . برای استفاده از FWHM با واحد درجه در رابطه شرر بایستی آن را به واحد رادیان تبدیل کنیم . به این منظور از رابطه زیر استفاده می کنیم تا درجه به رادیان تبدیل شود :

 

در طیف XRD هرچه پیک شارپ تر و FWHM کمتر باشد نمونه کریستالیته تر است . با استفاده از نرم افزار Xpert High Score به راحتی می توان مقدار FWHM را محاسبه نمود .

در آزمایشگاه تابان محاسبه FWHM به صورت رایگان انجام می گردد .


برای مشاهده مقالات دیگر اینجا کلیک کنید