نرم افزار Xpert High score Plus

نرم افزار XPert HighScore Plus نرم افزاری برای آنالیز کامل الگوهای پراش اشعه ایکس از محصولات نرم‎ افزاری شرکت PANalytical (فیلیپس سابق) است. این نرم افزار از قوی ترین نرم افزار های تحلیل نتایج XRD و بررسی الگوی پراش در دنیا محسوب می شود. به کمک این نرم افزار می تواند طیف خام آنالیز XRD را باز نمود و طیف حاصله را تحلیل نمود .

نرم افزار Xpert HighScore یکی از مهم ترین نرم افزارهای مورد استفاده در رشته های مهندسی بخصوص مهندسی مواد، شیمی، فیزیک و … می باشد.

امکانات نرم افزار آنالیز پراش پرتو ایکس XPert HighScore Plus :

  • تعیین فازها
  • آنالیزهای کریستالوگرافی
  • آنالیز نیمه کمی
  • محاسبه unit cell
  • محاسبه Crystallite Size

نرم افزار XPert HighScore Plus برای فازیابی و آنالیز الگوی پراش اشعه ایکس (X-ray Diffraction و به اختصار XRD) استفاده می شود.

لینک  دانلود

 دانلود – 58 مگابایت