فرم پذیرش نمونه

متقاضی محترم
خواهشمند است جهت تسریع در امر پذیرش ، فرم پذیرش آزمون مورد درخواست را از لیست زیر دانلود کنید و پس از تکمیل به همراه نمونه ها به آدرس آزمایشگاه ارسال نمایید .

توجه : حداکثر زمان نگهداری نمونه ، یکماه از تاریخ جوابدهی می باشد .